Slávnostné vyhodnotenie olympiády v informatike (Dr. Krivoš-Belluš, 22. apríl 2022)

Dňa 22.4.2022 sa v priestoroch divadla Iuventy – inštitútu mládeže konalo slávnostné vyhodnotenie celoštátnych kôl (konaných online v marci) „jazykových“ olympiád – konkrétne teda olympiády v španielskom, nemeckom, anglickom a „programovacom jazyku“, t.j. olympiády v informatike.

Za Olympiádu v informatike (OI) sa slávnostného vyhodnotenia zúčastnil podpredseda celoštátnej komisie OI, predseda krajskej komisie OI v Košickom kraji, člen výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti (ako odborného garanta OI) a zároveň zamestnanec Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

 

Viac informácií nájdete na adrese: https://ics.upjs.sk/~rkb/20220422.html