Projekty

Projekt AI-Boost: Umelá inteligencia pre lepšie príležitosti a vedecký pokrok smerom k dôveryhodnému a na človeka orientovanému digitálnemu prostrediu
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/actuality/projekt-ai-boost/

Zodpovedný riešiteľ projektu:
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prodekan PF UPJŠ v Košiciach pre rozvoj a riadenie kvality

Projekty špičkového vedeckého tímu KOSDIM – Košická Skupina Diskrétnej Matematiky
https://www.upjs.sk/informacie/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/spickove-timy/kosdim-tim/projekty/

Riešiteľ projektov špičkového vedeckého tímu z Ústavu informatiky:
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prodekan PF UPJŠ v Košiciach pre rozvoj a riadenie kvality

EU Danube Region Strategy & The Slovak Research and Development Agency (DS-FR-19-0025)
Adaptability in spatial hearing
https://pcl.upjs.sk/grants/ash/
(Adaptabilita v priestorovom sluchu)
Obdobie riešenia: 2017 – 2018,  2020 – 2021

Zodpovedný riešiteľ za UPJŠ v Košiciach:
doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.
Spoluriešitelia:
Austrian Academy of Science
ENTPE, University in Lyon, France

COST action CA17124 Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practises
https://digforasp.uca.es/
(Digitálna forenzná analýza: analýza dôkazov prostredníctvom inteligentných systémov a postupov)
Obdobie riešenia: 2018 – 2022

Zodpovedný riešiteľ za UPJŠ v Košiciach:
doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

Projekt – Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia
http://www.vsl.sk/projekty-spolufinancovane-eu/
Obdobie riešenia: 2020 – 2022

Prijímateľ:
VSL Software, a.s.

Garant projektu za UPJŠ v Košiciach:
RNDr. Erik Bruoth, PhD.

Riešitelia z Ústavu informatiky:
Mgr. Alexander Szabari, PhD.
Mgr. Šimon Horvát

VEGA 1/0355/20 Mechanisms of auditory spatial and attention processing: experiments, oscillations, computational models and analytical methods
Obdobie riešenia: 2020 – 2022

Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.

VEGA 1/0056/18 Descriptive and computational complexity of automata and algorithms
(Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov)
Obdobie riešenia: 2018 – 2020

Zodpovedný riešiteľ:
Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

Spoluriešitelia:
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
RNDr. František Galčík, PhD.
Mgr. Alexander Szabari, PhD.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

EU HORIZON 2020 MSCA-RISE-2015 Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex environments (ALT)
(Adaptácia, učenie a tréning priestorového sluchu v zložitých prostrediach)
Obdobie riešenia: 2016– 2019

Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.

COST BM1306 An action for Better Understanding the Heterogeneity of Tinnitus to Improve and Develop New Treatments (TINNET)
(Lepšie porozumenie heterogenity Tinitusu pri zlepšovaní a vyvíjaní novej liečby)Obdobie riešenia: 2014 – 2018

Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.