Projekty

Projekty špičkového vedeckého tímu KOSDIM – Košická Skupina Diskrétnej Matematiky
https://www.medic.upjs.sk/en/university/research/scientific-and-research-activities-phd-studies/top-research-teams/kosdim/research-projects/

Riešiteľ projektov špičkového vedeckého tímu z Ústavu informatiky:
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prorektor UPJŠ v Košiciach pre informatizáciu a riadenie kvality

COST action CA17124 Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practises
https://digforasp.uca.es/
(Digitálna forenzná analýza: analýza dôkazov prostredníctvom inteligentných systémov a postupov)
Obdobie riešenia: 2018 – 2022

Zodpovedný riešiteľ za UPJŠ v Košiciach:
RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

APVV-15-0091 Effective algorithms, automata and data structures
(Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry)
Obdobie riešenia: 2016 – 2020

Zodpovedný riešiteľ:
Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

Spoluriešitelia:
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
RNDr. František Galčík, PhD.
Mgr. Alexander Szabari, PhD.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
RNDr. Juraj Šebej, PhD.
RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
RNDr. Miroslav Opiela

VEGA 1/0056/18 Descriptive and computational complexity of automata and algorithms
(Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov)
Obdobie riešenia: 2018 – 2020

Zodpovedný riešiteľ:
Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

Spoluriešitelia:
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
RNDr. František Galčík, PhD.
Mgr. Alexander Szabari, PhD.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

VEGA 1/1011/16 Dynamic processes in spatial hearing: Experiments, modeling and analytical tools
Obdobie riešenia: 2017 – 2020
(Dynamické procesy v priestorovom posluchu: experimenty, modelovanie a analytické nástroje)

Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.

EU HORIZON 2020 MSCA-RISE-2015 Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex environments (ALT)
(Adaptácia, učenie a tréning priestorového sluchu v zložitých prostrediach)
Obdobie riešenia: 2016– 2019

Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.

COST BM1306 An action for Better Understanding the Heterogeneity of Tinnitus to Improve and Develop New Treatments (TINNET)
(Lepšie porozumenie heterogenity Tinitusu pri zlepšovaní a vyvíjaní novej liečby)Obdobie riešenia: 2014 – 2018

Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.