UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Šrobárova 2,
041 80 Košice

tel.: +421 55 234 1100
email: rektor@upjs.sk

Rektor univerzity:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.