Prírodovedecká fakulta

Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Šrobárova 2,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2181
email: pfsekret@upjs.sk

Dekan fakulty:
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.