Výskumné oblasti

Analýza dát v oblasti zdravotnej starostlivosti

Výskum: skúmame metódy umelej inteligencie a ich aplikácie,
Ako to robíme: strojové učenie (neurónové siete a iné metódy),
Aplikácie do praxe: klasifikácia EKG záznamov podľa diagnóz, predikcia
operačných výkonov, automatizovaná kontrola výkazov.

Formálna konceptová analýza a fuzzy množiny

Výskum: skúmame, ako odhaľovať štruktúry skrytých významov
aj v heterogénnych a neúplných tabuľkových dátach,
Ako to robíme: používame pravdepodobnostné metódy, rôzne princípy
fuzzy množín, aplikujeme a modifikujeme známe výsledky,
ale aj vyvíjame vlastné metódy,
Aplikácie do praxe: využitie v odporúčacích systémoch, kvantových
štruktúrach, ale aj v didaktike matematiky.

Neurokognícia

Výskum: skúmame, ako mozog analyzuje a interpretuje zložité
sluchové a vizuálne podnety,
Ako to robíme: behaviorálne experimenty, neurálne zobrazovanie
a výpočtové modelovanie neurálnych a behaviorálnych procesov.
Aplikácie do praxe: načúvacie strojčeky, sluchové displeje, interakcia
človek-počítač, virtuálna realita.

Kybernetická a informačná bezpečnosť

Výskum: skúmame, ako sa menia bezpečnostné hrozby
a bezpečnostná situácia organizácie,
Ako to robíme: detekcia a predikcia bezpečnostných útokov a udalostí,
modelovanie správania útočníkov, honeypoty (pasce na útočníkov),
Aplikácie do praxe: detekčné systémy, systémy na analýzu sieťového
bezpečnostného povedomia.

Automaty, formálne jazyky a teória grafov

Výskum: skúmame popisnú a výpočtovú zložitosť automatov
a algoritmov
Ako to robíme: efektívna reprezentácia jazykov pomocou automatov,
analýza stavovej zložitosti pre automaty a kombinované jazykové
operácie, ako aj návrh časovo efektívnych algoritmov v danej oblasti,
vlastnosti a aplikácie Boolovských a alternujúcich automatov, zásobníkové
automaty s rôznymi druhmi obmedzení, grafové modely
Aplikácie do praxe: využitie prekladačov pre rozpoznávanie podtried
regulárnych jazykov, bezpečné a efektívne protokoly pre komunikáciu
v sieťach.

Textová analýza

Výskum: skúmame, ako je možné hľadať význam a vzťahy
v texte
Ako to robíme: neurónové siete, princípy strojového učenia, Tvaroslovník
Aplikácie do praxe: detekcia anomálií a plagiátorstiev v texte,
modelovanie jazyka pre chatboty, analýza sentimentu
v texte, generovanie literárnych textov .

Indoor navigácia a lokalizácia

Výskum: skúmame, ako zlepšiť presnosť indoor navigácie
a lokalizácie s využitím smartfónov,
Ako to robíme: použitie bayesovských filtrov, iné zdroje informácí
(napr. obraz z kamery, dáta zo senzorov, Wi-Fi signal),
Aplikácie do praxe: indoor navigácia a lokalizácia v mobile.