Štúdium

Na našej univerzite je štúdium realizované podľa kreditného systému na základe štandardu Európskej únie ECTS. To umožňuje študentom prispôsobiť si svoj študijný plán (viď. nižšie) a tempo štúdia vlastným potrebám. Študent si každý semester zapisuje svoje povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Každý predmet je podľa náročnosti ohodnotený rôznym počtom kreditov. Za 1 semester je možné získať 20 až 45 kreditov (štandard je 30 kreditov).

Každý študent môže podľa svojich schopností a uváženia študovať jednu až tri etapy: bakalárske (štandardne 3 roky), magisterské (2 roky) a doktorandské štúdium (4 roky).

Ústav informatiky je garantom viacerých študijných programov Informatiky (viď. nižšie) a je poverený výučbou špeciálnych predmetov zaoberajúcich sa teoretickou i praktickou informatikou ako napríklad matematická logika, teória vyčísliteľnosti či neurónové siete, ale i programovanie, operačné systémy či databázové systémy.

Zabezpečujeme rozširujúce štúdium informatiky určené hlavne pre stredoškolských učiteľov, ktorí chcú získať kvalifikáciu aj na výučbu informatiky.

Ústav má akreditáciu na udeľovanie doktorátov (titulov RNDr. i PhD.) v oblasti informatiky.

Vo všetkých týchto oblastiach je ústav poverený organizovaním príslušných skúšok a udeľovaním titulov:

  • Jednoodborové denné štúdium Informatika (Bc., Mgr.) – denná forma
  • Jednoodborové denné štúdium Aplikovaná informatika (Bc.) – denná alebo externá forma
  • Medziodborové denné štúdium Analýza dát a umelá inteligencia (Bc., Mgr.)
  • Medziodborové (učiteľské) štúdium (Bc., Mgr.) Informatika + jeden predmet: matematika, fyzika, biológia, geografia, filozofia, psychológia, aplikovaná etika – denná forma
  • Doktorandské štúdium Informatika (PhD.)denná alebo externá forma
  • Rozširujúce štúdium informatiky

Študijné plány a ďalšie materiály na jednom mieste