Výskumné tímy

Aj na slovenských vysokých školách sú tímy, ktoré majú vedecké výsledky uznávané vo svete. V roku 2016 zverejnila Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, výsledky pilotného projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. V druhej výzve projektu „Špičkové vedecké tímy slovenských vysokých škôl“ splnil stanovené kritéria aj tím z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:

KOSDIM – Košická Skupina Diskrétnej Matematiky
Zloženie špičkového tímu:
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. (Ústav matematických vied)
prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc. (Ústav matematických vied)
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (Ústav informatiky)
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD. (Ústav matematických vied)
doc. RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat. (Ústav matematických vied)
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. (Ústav matematických vied)
RNDr. Mária Maceková, PhD. (Ústav matematických vied)

Na Ústave informatiky pôsobia výskumné tímy v nasledujúcom zložení:
Výpočtová zložitosť, automaty a formálne jazyky
Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
Mgr. Alexander Szabari, PhD.
RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Výpočtová a kognitívna neuroveda
doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
MSc Keerthi Kumar Doreswamy
Ing. Peter Lokša

Informačná a kybernetická bezpečnosť, výpočtové systémy
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
MSc. Terézia Mézešová
RNDr. Tomáš Bajtoš
Mgr. Patrik Pekarčík

Internet vecí
RNDr. František Galčík, PhD.
RNDr. PhDr. Peter Pisarčík
RNDr. Miroslav Opiela

Inteligentná dátová analýza
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
RNDr. Peter Gurský, PhD.
RNDr. Tomáš Horváth, PhD.
RNDr. Róbert Novotný, PhD.
RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
Mgr. Šimon Horvát
RNDr. Viliam Kačala
Mgr. Michaela Linková
Mgr. Richard Staňa
Mgr. Gabriela Vozáriková

Didaktika informatiky a podporné technológie
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
PaedDr. Ján Guniš, PhD.
Ing. Angelika Haneszová
RNDr. Danka Bruothová, PhD.