Inštruktáž k Olympiáde v informatike (27. október 2021)

Olympiáda v informatike (OI) je individuálna súťaž žiakov stredných škôl riešiacich úlohy z informatiky, ktoré svojou formuláciou motivujú žiakov k tvorivej činnosti. Vyhlasovateľom OI pre daný ročník je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v garancii a spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Slovenskou komisiou OI. OI má dve kategórie. Kategória A je určená pre tretiakov a štvrtákov stredných škôl. Ľahšia kategória B je určená prvákom a druhákom strednej školy.

Na pôde Prírodovedeckej fakulty sa už dlhoročne koná inštruktáž k úlohám domáceho kola OI pre žiakov stredných škôl z východoslovenského regiónu. Pravidelne to bývalo ako prvé stretnutie krúžku k OI v novom školskom roku. Vzhľadom na pandemické opatrenia sa tohtoročná inštruktáž k úlohám 37. ročníka OI uskutočnila dištančnou formou v prostredí BigBlueButton, v stredu 27.10.2021 od 14:00. Vďaka zmenenému formátu sa nám podarilo zabezpečiť v rámci Slovenskej komisie OI aj ďalších lektorov: Michala Anderleho z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Miroslava Melicherčíka z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počet pripojených účastníkov dosiahol 67 osôb (pričom okrem žiakov sa pripojilo aj niekoľko učiteľov), po krátkom úvode bolo stretnutie rozdelené na dve časti – zvlášť pre každú kategóriu. Obe časti boli nahrávané a nahrávky sú už zverejnené na stránke krúžku https://ics.upjs.sk/kruzok/, kde si ich môžu pozrieť aj tí, čo nemali možnosť sledovať inštruktáž naživo v daný čas.

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
predseda Krajskej komisie OI pre Košický kraj
člen Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti
Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach