Memorandum o porozumení Tachyum

V pondelok 11. októbra 2021 podpísali Memorandum rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a CEO spoločnosti Tachyum s.r.o., Ing. Radoslav Danilák, PhD. Memorandum otvára pre UPJŠ cestu ku kreovaniu projektov a zapojeniu sa do  výskumu a vývoja v oblastiach dátových analýz a umelej inteligencie, vysokovýkonného počítania a pokročilých výpočtových metód a technológií. Podpisu sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Tachyum s.r.o. Róbert Cisár a Ing. Slavomír Maťašovský, poradca štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR, Bc. Ivan Drienik, a reprezentanti UPJŠ, prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., a riaditeľ ÚFV PF, prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

Študenti a vedeckí pracovníci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach budú mať vďaka uzatvoreniu Memoranda o porozumení medzi UPJŠ a Tachyum s.r.o. možnosť podieľať sa na procese implementácie unikátneho superpočítača a energeticky efektívnych dátových centier či publikovať zaujímavé príspevky z oblasti umelej inteligencie s potenciálom na presadenie sa v európskom a svetovom výskumnom priestore.

Ďalšie informácie:

https://www.upjs.sk/aktuality/podpis-memoranda-tachyum-111021/

https://www.tachyum.com/