Extrapolácie 2019

Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.

Pre rok 2019 sa hlavným mestom informatiky stali Košice.

Záštitu nad podujatím prevzali:

  • rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,
  • rektor Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,
  • generálny riaditeľ Slovenského technického múzea Ing. Eugen Labani.

Program podujatí Extrapolácie 2019 na UPJŠ v Košiciach