História pracovísk informatiky na UPJŠ

Na základe spoločnej dohody rektorov Univerzity P. J. Šafárika a Vysokej školy technickej v Košiciach bolo 1. júna 1967 založené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Výpočtové stredisko s pôsobnosťou pre všetky vysoké školy a ústavy SAV východného Slovenska. Počas uplynulých 50-tich rokov sa Výpočtové stredisko postupne transformovalo na Ústav informatiky, ktorý je akademickým pracoviskom PF UPJŠ, a Centrum informačných a komunikačných technológií, ktorý je univerzitným pracoviskom UPJŠ. Počas celej svojej existencie obe pracoviská významne prispievali k rozvoju informatiky a výpočtovej techniky a budovaniu komunikačných sietí na východnom Slovensku, ale svoje nezastupiteľné miesto zohrali aj v celoslovenskom meradle. K rozvoju informatiky na UPJŠ okrem domácich pracovníkov prispievali aj mnohí externí spolupracovníci a prednášajúci. Historické medzníky v rozvoji informatiky boli prezentované v roku 2017 na UPJŠ na

Slávnostnom kolokviu „50 rokov informatiky na UPJŠ“

História pracovísk