Výskumný tím FCA a Fuzzy množiny

Formálna konceptová analýza (FCA) a Fuzzy množiny

Výskum: skúmame, ako odhaľovať štruktúry skrytých významov aj v heterogénnych
a neúplných tabuľkových dátach,

Ako to robíme: používame pravdepodobnostné metódy, rôzne princípy fuzzy množín,
aplikujeme a modifikujeme známe
výsledky, ale aj vyvíjame vlastné metódy,

Aplikácie do praxe: využitie v odporúčacích systémoch, kvantových štruktúrach,
ale aj v didaktike matematiky.

Výskumné témy

 • FCA nad heterogénnymi dátami (logická štruktúry stupňov príslušnosti pre objekty, atribúty i samotné dáta vo vstupnej objektovo-atribútovej tabuľke sa môžu líšiť, pričom existuje informácia logických operáciách (zobrazeniach) medzi nimi; s touto oblasťou súvisí aj oblasť FCA vyššieho rádu
 • pravdepodobnostné aspekty fuzzy FCA (ako veľmi sa prejaví vplyv istej dávky náhody, resp. neurčitosti na výslednej štruktúre)
 • Teória kategórií a FCA
 • Fuzzy množiny a ich reprezentácia Galoisovou konexiou
 • FCA a kvantové štruktúry
 • Attanassovove intuicionistické fuzzy množiny nad úplnými reziduovanými zväzmi
 • využitie konceptových zväzov v didaktike matematiky
 • problém prenosu informácie pomocou tzv. pút medzi dvoma formálnymi kontextami a nad problémom faktorizácie heterogénneho formálneho kontextu

Členovia tímu

 • prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
 • doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
 • RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
 • RNDr. Peter Eliáš, PhD.
 • doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
 • PaedDr. Ján Guniš, PhD.
 • RNDr. Jozef Pócs, PhD.
 • Doc. Ing. Peter Butka, PhD.

Projekty

 1. APVV-0035-10: Algoritmy, automaty a diskrétne dátové štruktúry; vedúci: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.; 2011 – 2014
 2. APVV-15-0091: Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry; vedúci: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.; 2016 – 2020
 3. VEGA 1/0832/12: Škálovateľné výpočtové metódy na získavanie, analýzu a organizovanie dát s prvkami neurčitosti; vedúci: prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
 4. VEGA 1/0073/15: Škálovateľné výpočtové metódy analýzy štruktúrovaných dát s prvkami neurčitosti; vedúci: prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

Najnovšie publikácie

 1. Classifying adjoint pairs and adjoint triples in an Atanassov L-fuzzy framework, O Kridlo, M Ojeda-Aciego, IEEE Transactions on Fuzzy Systems. In Press. čítaj
 2. Attribute Classification and Reduct Computation in Multi-Adjoint Concept Lattices, L Antoni, M E Cornejo, J Medina, E Ramírez-Poussa,  IEEE Trans. Fuzzy Syst. 29(5): 1121-1132 (2021) čítaj
 3. On stability of fuzzy formal concepts over randomized one-sided formal context, Antoni, L., Krajči, S., Krídlo, O., Fuzzy Sets and Systems, 2018, 333, pp. 36–53 čítaj
 4. Representation of fuzzy subsets by Galois connections, Antoni, L., Krajči, S., Krídlo, O., Fuzzy Sets and Systems, 2017, 326, pp. 52–68 čítaj
 5. The Chu construction and generalized formal concept analysis, Antoni, L., Cabrera, I.P., Krajči, S., Krídlo, O., Ojeda-Aciego, M., International Journal of General Systems, 2017, 46(5), pp. 458–474 čítaj