Akreditácia študijného programu

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelila, na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie SR, Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach právo udeľovať bakalársky a magisterský titul v študijnom programe Analýza dát a umelá inteligencia.