FAQ

Nie je štúdium príliš teoretické?

Študijný program bol pripravovaný v spolupráci s IT spoločnosťami. Tie sa budú podieľať priamo na výučbe, vedení záverečných prác a projektov. Svoje štúdium môžeš doplniť praktickými skúsenosťami priamo u nich.

V akých oblastiach sa využíva dátová analýza?

Svoje vedomosti môžeš aplikovať v expertných systémoch pre medicínsku oblasť alebo pre inteligentné riadenie dopravy vo firme VSL Software, v oblasti rozšírenej reality a vývoji hier vo firme Matsuko, v moderných odporúčacích systémoch využívajúcich analýzu obrazu vo firme Anovative, pri vývoji medicínskych aplikácii v spoločnosti Global Logic.

Príjmu ma na bakalársky stupeň ADUI bez prijímacích skúšok?

Prijímacie skúšky vo všeobecnosti nie sú potrebné. Podmienkou na zaradenie do prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia ADUI je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky z matematiky alebo informatiky. Uznaná môže byť aj obsahovo príbuzná maturitná skúška z odborných predmetov na strednej odbornej škole alebo SCIO test z matematiky. Prijatie na štúdium majú garantované študenti so študijným priemerom do 2,00. Ďalej sú študenti prijímaní podľa poradovníka. Viac sa dozvieš TU.

 

Potrebujem absolvovať prijímacie skúšky na magisterský stupeň štúdia?

Prijímacie skúšky sú potrebné v prípade, keď predošlé štúdium na bakalárskom stupni nie je príbuzné so študijným plánom bakalárskeho stupňa ADUI. V opačnom prípade sa posudzuje vážený študijný priemer a odborné aktivity uchádzača, na základe ktorých môže byť uchádzač prijatý bez prijímacích skúšok. Viac sa dozvieš TU.

 

Kde sa môžem dozvedieť viac?

Sleduj naše stránky http://adui.science.upjs.sk a http://nadvakroky.sk a staň sa súčasťou komunity. Ak máš otázky, napíš nám na adui@upjs.sk. Príď sa k nám pozrieť na stretnutia nadšencov dátovej analýzy (http://dam.science.upjs.sk) alebo sa zúčastní interaktívnych workshopov. Pre viac informácií pozri aj Kontakty.