Magisterské štúdium

Študijný program Analýza dát a umelá inteligencia je medziodborovým študijným programom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý v sebe vyvážene kombinuje znalosti z oblasti matematiky a informatiky. Medziodborovosť dáva absolventovi väčšie možnosti pri výbere nadväzujúcich študijných programov alebo pri uplatnení v praxi.


Výber z predmetov

1. rok štúdia

  • Kombinatorické algoritmy, Náhodné procesy, Viacrozmerné štatistické metódy – svet treba vedieť modelovať a modelom náležite rozumieť
  • Seminár z dátového manažmentu I – pozrieme sa na reálne praktické problémy v spolupráci s partnermi
  • Výpočtová zložitosť, Organizácia a spracovanie údajov – ani dnešné výpočtové kapacity nestačia na všetky typy problémov a vtedy „musí nastúpiť ľudský rozum“
  • Strojové učenie – autonómne a expertné systémy si bez strojového učenia dnes nevieme predstaviť
  • Markovove procesy a ich aplikácie
  • Základy znalostných procesov

 

2. rok štúdia

  • Neurónové siete – hĺbkové neurónové siete slávia jeden úspech za druhým a každý dátový analytik ich musí ovládať
  • Klasické a kvantové výpočty – kvantové počítače už nie sú utopickým snom a naši absolventi kráčajú s dobou
  • Aproximačné a pravdepodobnostné algoritmy – nástrojov na riešenie rôznych problémov nikdy nie je dosť
  • Seminár z dátového manažmentu II – pozrieme sa na reálne praktické problémy v spolupráci s partnermi

Ak ťa zaujíma viac o predmetoch, pozri si študijný plán.


Okrem toho máme k dispozícii ponuku ďalších predmetov z rôznych vedných oblastí (nielen na našej fakulte), pomocou ktorých si študent vie vytvoriť individuálny profil.

A ak niečo inde vedia lepšie alebo to robia inak, tak študentovi vytvoríme podmienky na absolvovanie časti štúdia mimo domovskej fakulty.