Bakalárske štúdium

Študijný program Analýza dát a umelá inteligencia je medziodborovým študijným programom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý v sebe vyvážene kombinuje znalosti z oblasti matematiky a informatiky. Medziodborovosť dáva absolventovi väčšie možnosti pri výbere nadväzujúcich študijných programov alebo pri uplatnení v praxi.

Pre podrobnejšie informácie pozri aj stránku fakulty.


Výber z predmetov

1. rok štúdia

 • Úvod do analýzy dát, Analýza dát – hneď na úvod štúdia získa študent predstavu o tom čo bude študovať, prečo je to v dnešnej dobe tak potrebné, ako a kde sa to dá využiť
 • Algebra I, Algebra II pre informatikov, Funkcia reálnej premennej, Funkcia reálnych premenných, Matematické základy informatiky – znalosť matematiky odlišuje našich absolventov od bežných používateľov rôznych analytických nástrojov
 • Programovanie, algoritmy, zložitosť – ani v dátovej analýze nie je znalosť programovania na škodu, dáta je potrebné vedieť spracovať a pripraviť
 • Matematický softvér – bez počítača sa dnes veľa vecí spočítať nedá, softvér si však treba vedieť vybrať a vedieť ho efektívne používať
 • Základy Linuxu – práca s iným operačným systémom je obohatením každého v IT sfére

 

2. rok štúdia

 • Úvod do strojového učenia – strojové učenie hýbe dnešným svetom
 • Databázové systémy pre matematikov – dáta je potrebné niekde uložiť a naučiť s nimi efektívne manipulovať
 • Lineárna a celočíselná optimalizácia, Diskrétna matematika I a II – po rozbehu treba prehĺbiť exaktné matematické základy
 • Úvod do informačnej bezpečnosti – s dátami treba narábať opatrne
 • Automaty a formálne jazyky – programovacie jazyky sa menia, princípy zostávajú
 • Programovanie v Pythone pre pokročilých – držíme krok s dobou a súčasnými trendmi
 • Teória pravdepodobnosti – veľa vecí okolo nás sa nespráva deterministicky
 • Projekt dátovej analýzy I – praktické skúsenosti zo životného cyklu spracovania sú na nezaplatenie

 

3. rok štúdia

 • Analýza obrazu
 • Matematická štatistika – ani klasické metódy dátovej analýzy „ešte nepovedali posledné slovo“
 • Projekt dátovej analýzy II – praktických skúseností nikdy nie je dosť
 • Numerické metódy – nie všetko sa dá vypočítať presne, reálny život však očakáva riešenia
 • Funkcionálne programovanie – na každý problém sa treba vedieť pozrieť z viacerých strán
 • Úvod do neurónových sietí – študenti nahliadnú do sveta predikovania rôznych situácií
 • Technológie spracovania veľkých dát – o veľkých dátach kadekto hovorí, ale naši absolventi majú skúsenosti aj z veľkých korporátov (Google, Facebook, T-Systems, …)
 • Vybrané aplikácie dátovej analýzy – analýza dát a umelá inteligencia má uplatnenie v astronómii, jadrovej fyzike, bioinformatike, geografických informačných systémov, … – my na to máme odborníkov

Ak ťa zaujíma viac o predmetoch, ktoré ťa čakajú, pozri si kompletný študijný plán.


Okrem toho máme k dispozícii ponuku ďalších predmetov z rôznych vedných oblastí (nielen na našej fakulte), pomocou ktorých si študent vie vytvoriť individuálny profil.

A ak niečo inde vedia lepšie alebo to robia inak, tak študentovi vytvoríme podmienky na absolvovanie časti štúdia mimo domovskej fakulty.