Štúdium

Študijný program Analýza dát a umelá inteligencia je medziodborovým študijným programom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý v sebe vyvážene kombinuje znalosti z oblasti matematiky a informatiky. Medziodborovosť dáva absolventovi väčšie možnosti pri výbere nadväzujúcich študijných programov alebo pri uplatnení v praxi. Pozri aj stránku fakulty.

Bakalársky stupeň

Výber z predmetov:

1. rok štúdia

 • Úvod do analýzy dát – hneď na úvod štúdia študent získa predstavu, čo a prečo bude študovať a ako sa to dá využiť
 • Algebra – matematika odlišuje našich absolventov od používateľov rôznych analytických nástrojov (ukážeme, že sa dá učiť zaujímavo a s aplikáciami)
 • Matematický softvér – bez počítača sa už veľa vecí spočítať nedá, ale aj softvér si treba vedieť vybrať a vedieť ho používať
 • Úvod do štúdia informatiky – ak niekomu niečo na strednej škole „ušlo“ , má šancu si to doplniť
 • Používateľské prostredia operačných systémov – používanie počítača je nevyhnutným predpokladom práce s dátami
 • Databázové systémy – dáta treba niekde uložiť a efektívne s nimi manipulovať
 • Programovanie, algoritmy, zložitosť – dáta si treba vedieť spracovať a pripraviť, a treba mať aj „zadné dvierka“ keby absolvent chcel v budúcnosti zmeniť profiláciu
 • Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy – bez cudzieho jazyka sa analýza dát a umelá inteligencia robiť nedá

2. rok štúdia

 • Funkcia reálnej premennej, Lineárna a celočíselná optimalizácia, Diskrétna matematika pre informatikov, Funkcia reálnych premenných – po rozbehu treba prehĺbiť exaktné základy
 • Teória pravdepodobnosti – veľa vecí okolo nás sa nespráva deterministicky
 • Úvod do strojového učenia – strojové učenie dnes „hýbe svetom“ a treba ho vedieť
 • Úvod do informačnej bezpečnosti – s dátami treba narábať opatrne
 • Automaty a formálne jazyky – programovacie jazyky sa menia, ale princípy zostávajú
 • Programovanie v Pythone pre pokročilých – držíme krok s dobou a súčasnými trendmi
 • Projekt – praktické skúsenosti zo životného cyklu spracovania sú na nezaplatenie

3. rok štúdia

 • Matematická štatistika – ani klasické metody dátovej analýzy „ešte nepovedali posledné slovo“
 • Projekt – praktických skúseností nikdy nie je dosť
 • Numerické metódy – nie všetko sa dá vypočítať presne, ale reálny život očakáva riešenie
 • Funkcionálne programovanie, Konkurentné programovanie – na každý problém sa treba vedieť pozrieť z viacerých strán
 • Úvod do neurónových sietí
 • Technológie spracovania veľkých dát – o veľkých dátach kadekto hovorí, ale naši absolventi majú skúsenosti aj z veľkých korporátov (Google, Facebook, T-Systems, …) a sú ochotní to učiť našich študentov
 • Vybrané aplikácie dátovej analýzy – dáta a umelá inteligencia má uplatnenie v astronómii, jadrovej fyzike, bioinformatike, geografických informačných systémov, … – my na to máme odborníkov

Magisterský stupeň

Výber z predmetov:

1. rok štúdia

 • Kombinatorické algoritmy, Náhodné procesy, Viacrozmerné štatistické metódy – svet treba vedieť modelovať a modelom náležite rozumieť
 • Seminár z dátového manažmentu – pozrieme sa na reálne praktické problémy v spolupráci s partnermi
 • Výpočtová zložitosť, Organizácia a spracovanie údajov, Paralelné a distribuované systémy – ani dnešné výpočtové kapacity nestačia na všetky typy problémov a vtedy „musí nastúpiť ľudský rozum“
 • Strojové učenie – autonómne a expertné systémy si bez strojového učenia dnes nevieme predstaviť

2. rok štúdia

 • Neurónové siete – hĺbkové neurónové siete slávia jeden úspech za druhým a každý dátový analytik ich musí ovládať
 • Klasické a kvantové výpočty – kvantové počítače už nie sú utopickým snom a naši absolventi kráčajú s dobou
 • Aproximačné a pravdepodobnostné algoritmy – nástrojov na riešenie rôznych problémov nikdy nie je dosť
 • Seminár z dátového manažmentu – pozrieme sa na reálne praktické problémy v spolupráci s partnermi

… a okrem toho máme k dispozícii ponuku ďalších predmetov z rôznych vedných oblastí (nielen na našej fakulte), pomocou ktorých si študent vie vytvoriť individuálny profil

… a ak niečo inde vedia lepšie alebo to robia ináč, tak študentovi vytvoríme podmienky na absolvovanie časti štúdia mimo domovskej fakulty

FAQ