Štúdium

Študijný program Analýza dát a umelá inteligencia je medziodborovým študijným programom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý v sebe vyvážene kombinuje znalosti z oblasti matematiky a informatiky. Medziodborovosť dáva absolventovi väčšie možnosti pri výbere nadväzujúcich študijných programov alebo pri uplatnení v praxi.

Pre podrobnejšie informácie pozri aj stránku fakulty.Ak ťa zaujíma viac o predmetoch, pozri si študijný plán pre bakalársky stupeň, alebo študijný plán pre magisterský stupeň.


Okrem toho máme k dispozícii ponuku ďalších predmetov z rôznych vedných oblastí (nielen na našej fakulte), pomocou ktorých si študent vie vytvoriť individuálny profil.

A ak niečo inde vedia lepšie alebo to robia inak, tak študentovi vytvoríme podmienky na absolvovanie časti štúdia mimo domovskej fakulty.